top of page

Všeobecné obchodní podmínky


I.

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup děl autorky Veroniky Melichárkové Kopečné (https://www.veronikakopecna.cz/) jež provozovatelem, IČ: 07158360 zapsaná v živnostenském rejstříku Městského úřadu města Turnov.

Obchodní podmínky určují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen kupujících).

Kontakt: e-mail: kopecna.veronika@gmail.com, telefon: 605 046 749.

  

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Aktuální ceny jednotlivých děl jsou na doptání u autorky. 

 2. K ceně zboží bude kupujícímu připočtena doprava dle ceníku přepravce (s cenou a dopravcem bude kupující seznámen předem). 

 3. Konečnou cenu včetně všech poplatků a ceny za dopravu sdělí prodávající kupujícímu před odesláním objednávky kupujícím v rekapitulaci objednávky kupujícího).
   

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím této objednávky prodávajícím.

 2. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky kupujícího, a to e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce s tím, že přílohou předmětného potvrzení budou obchodní podmínky.

 3. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši a jsou závislé na ceně telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny děl nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 6. Odstíny děl na fotkách se mohou lišit od skutečnosti. Je to způsobeno nastavením monitoru či displeje. Tyto odchylky nemohou být kupujícím považovány za chybnost díla.
   

IV.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu děl a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 670100-2210986524/6210, vedený u banky Mbank.

 2. Prodávající doručí zboží kupujícímu prostřednictvím přepravní služby, pobočky Zásilkovny nebo jej předá osobně na předem smluveném místě.

 3. Převzetím zboží kupujícím přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího.

 4. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

 5. Při převzetí zboží od přepravce a na pobočce Zásilkovny je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů děl a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a Zásilkovně. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít.

 6. Daňový doklad bude odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

V.

Odstoupení od smlouvy 

 1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel nese v souladu s občanským zákoníkem náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů. Pokud se jedné o dílo provedené na zakázku, kdy si kupující určuje podrobnosti na díle, odstoupení od smlouvy není možné.

 2. Odstoupení od smlouvy je nutné provést písemně na adresu kopecna.veronika@gmail.com.

 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání děl, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání děl ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání děl.

 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující díla předá nebo prokáže, že díla prodávajícímu odeslal.

 5. Díla musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné  a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti děl, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel díla přerušil výrobu nebo dovoz děl. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 
   

VI.

Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním e-mailu) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Nařízení o ochraně osobních údajů. 


VII.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5. 11. 2023. 

bottom of page